GO UP

Rangkaian Upacara HajadDalem Garebeg Mulud Wawu 1953

30 – 31 Oktober 2019 : Jamasan Gangsa Sekati
02 November 2019 : Miyosaken Gangsa Sekati
07 November 2019 : Jamasan Nyai Setomi
Sabtu, 9 November 2019 : Ngonduraken Gangsa Sekati
dan,
XSabtu, 9 November 2019 :
Pareden Grebeg Mulud Wawu 1953 (Kirab Gunungan).
Tabuh : 10.00 WIB
Kamandungan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat – Kagungan Dalem Masjid Ageng Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

RELATED POSTS